Copyright

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Hardwired magazina bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Hardwired magazina. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Hardwired magazina i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora.